2014 Jagas

 

Seema & Rajesh Feb 1st, 2014

Prabha & Prem March 8th, 2014

Shashi & Lalit Negi March 29th, 2014

Madhu & Subhash Jain April 5th, 2014

Neelam & Ranjan Khanna May 3rd, 2014

Priya & Kamal Narang May30th, 2014

Namita & Arun Verma June 14th, 2014

Monica & Rajesh Puri June 21st, 2014

Meenu & Rajan Chopra June 28th, 2014

Anju & Jigesh Nair July 19th, 2014

Kavita & Sanjay Saini Aug 15th, 2014

Lakhvinder and Manjinder Aug 22nd, 2014

Kaul & Chawla Family Aug 30th, 2014

Bindu & Aswini Bassi Sept 26th, 2014

Poonam & Parminder Dhingra Sept 27th, 2014